Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG RECOMME

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. RECOMME – RECOMME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Częstochowie (42-200), przy ul. Krakowskiej 26C, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836419 NIP: 9492242669, REGON: 385870197, posiadająca prawa autorskie do Serwisu internetowego oraz Aplikacji Recomme.
 2. Partner: 
  • osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), 
  • spółka osobowa i/lub kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz 505 z późn zm.)
  • odrębne przyznają zdolność prawną 

która dokonała rejestracji w Aplikacji Recomme i korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji Recomme.

 1. Aplikacja Recomme / Aplikacja – stworzony przez RECOMME zestaw narzędzi służących do prowadzenia ustrukturyzowanych działań w zakresie marketingu referencyjnego, w tym m.in. do tworzenia przez Partnerów kampanii referencyjnych i zarządzania tymi kampaniami, jak również umożliwiających Polecającym polecanie Partnerów, ich produktów lub usług do Otrzymujących Polecenie, składający się z programu komputerowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), oraz elementów niebędących programem komputerowym, dostępna w sieci internet. Szczegółowy opis Aplikacji Recomme oraz jej funkcjonalności dostępny jest na stronie internetowej www.recomme.pl. 
 2. Konto Klienta – wydzielona część Aplikacji Recomme wraz z rozwiązaniami informatycznymi, dostępna wyłącznie dla zalogowanych Partnerów, którzy dokonali skutecznej rejestracji w Aplikacji Recomme, pozwalająca na korzystanie z dostępnych jedynie dla Partnerów funkcjonalności Aplikacji, w tym m.in. tworzenie oraz zarządzanie kampaniami, weryfikację Kodów Jednorazowych, śledzenie statystyk oraz na korzystanie z innych niedostępnych dla Klientów Końcowych funkcjonalności Aplikacji Recomme.
 3. Profil – wydzielona cześć Konta Klienta w ramach której Partner może udzielić swoim pracownikom, współpracownikom lub innym osobom, ograniczonego lub nieograniczonego dostępu do funkcjonalności Aplikacji Recomme. Partner może posiadać więcej niż jeden Profil w swoim Koncie Klienta, zależnie od wybranego Planu. Profile mogą różnić się od siebie zakresem udostępnionych funkcjonalności.
 4. Licencja – niezbywalna, niewyłączna i odpłatna licencja, pozwalająca Partnerowi na korzystanie z Aplikacji Recomme na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Polecający – osoba lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w określonych w ustawie przypadkach również ograniczoną zdolność do czynności prawnych), która przystępuje do Programu Poleceń Partnera poprzez wysłanie polecenia Partnera, jego usług lub produktów do Otrzymującego Polecenie za pośrednictwem Aplikacji Recomme, na zasadach określonych w regulaminie poleceń Partnera.
 6. Otrzymujący Polecenie – wskazana przez Polecającego osoba lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w określonych w ustawie przypadkach również ograniczoną zdolność do czynności prawnych), która otrzymała Polecenie od Polecającego za pośrednictwem Aplikacji Recomme.
 7. Polecenie – informacja dotycząca Partnera, jego produktów lub usług przekazana przez Polecającego do Otrzymującego Polecenie drogą elektroniczną lub telefoniczną przy wykorzystaniu Aplikacji Recomme
 8. Klient Końcowy – Polecający lub Otrzymujący Polecenie.
 9. Lead – dane kontaktowe Klienta Końcowego: (1) dane Polecającego przekazane przez niego w chwili wysyłania Polecenia, (2) dane Odbierającego Polecenie przekazane przez  niego w chwili odbierania Kodu Jednorazowego.
 10. Kod Jednorazowy – wygenerowany przez Aplikację Recomme losowy ciąg znaków, możliwy do wyrażenia w postaci kodu QR, którego prawidłowe podanie jest niezbędne do odebrania Prezentu od Partnera przez Klienta Końcowego
 11. Prezent – określona przez Partnera w ramach jego Programu Poleceń korzyść, o charakterze materialnym lub niematerialnym, którą otrzymuje Klient Końcowy w zamian za skorzystanie z Programu Poleceń Partnera, na zasadach określonych w regulaminie przedmiotowego programu.
 12. Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy RECOMME i Partnerem poprzez skuteczną rejestrację Konta Klienta, dokonaną przez Partnera w Aplikacji Internetowym, oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 13. Plan – wybierany przez Partnera zakres oraz czas korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych Partnerom przez RECOMME. Szczegółowy opis poszczególnych Planów, jest dostępny w Cenniku.
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
 15. UPA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania przez Partnerów z Aplikacji Recomme.
 2. Właścicielem Aplikacji Recomme, jak również podmiotem udostępniającym Partnerom Konta Klienta, jest RECOMME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy ul. Krakowskiej 26C, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836419;, NIP: 9492242669, REGON: 385870197, posiadająca prawa autorskie do Aplikacji Recomme.
 3. Dokonując skutecznej rejestracji w Aplikacji Recomme oraz akceptując niniejszy Regulamin, Partner zawiera Umowę z RECOMME, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas określony, zgodnie z wybranym przez Partnera Planem.
 5. RECOMME niniejszym informuje, że rozpoczęcie świadczenia usług elektronicznych w ramach Programu Referencyjnego następuje przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Partner zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 6. Partner może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez wyrejestrowanie Konta z Aplikacji. 
 7. Rozwiązanie umowy przez Partnera z przyczyn leżących po stronie Partnera nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych względem RECOMME w tym w szczególności do roszczenia o zwrot zapłaconego za dany okres wynagrodzenia, z tytułu korzystania z Aplikacji Recomme zgodnie z wybranym Planem.
 8. Umowa rozwiązuje się automatycznie po upływie okresu, na który Partner wykupił Plan, chyba, że Partner dobrowolnie ją przedłuży na dalszy okres.
 9. Przedłużenie Umowy jest możliwe poprzez wykupienie przez Partnera kolejnego Planu na dalszy okres.
 10. Wszelka oficjalna korespondencja przeznaczona dla Partnera, będzie przesyłana w formie elektronicznej, na adres e-mail Partnera, podany w trakcie procesu rejestracji Konta Klienta.
 11. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania oraz działania swoich pracowników i współpracowników związane z korzystaniem z Aplikacji Recomme. Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować RECOMME, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Usługodawcę.

§ 3 Usługi świadczone przez RECOMME na rzecz Partnerów 

 1. RECOMME świadczy na rzecz Partnerów m.in. następujące usługi:
  1. umożliwienia Partnerom korzystania z Aplikacji Recomme,
  2. umożliwienia wysyłania przez Polecających Poleceń firmy Partnera, jego usług lub produktów, za pośrednictwem Aplikacji Recomme,
  3. umożliwienia korzystania z Konta Klienta oraz zawartych w nim funkcjonalności (m.in. śledzenia statystyk, kreowania kampanii referencyjnych i.in usług zgodnie z wybranym Planem),
  4. pozyskiwania Leadów do celów marketingowych Partnera
  5. wsparcie techniczne dla Aplikacji Recomme,
  6. obsługa Partnera,
 2. RECOMME może świadczyć na rzecz Partnera również inne usługi, niż opisane w ust 1 powyżej w tym usługi stworzone na indywidualne zamówienie Partnera, na zasadach ustalonych w porozumieniu z Partnerem. Do warunków nieobjętych takim porozumieniem mają zastosowanie zapisy niniejszego Regulaminu,
 3. RECOMME jest jedynie dostawcą usług za pośrednictwem Aplikacji Recomme, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podejmowane przez Partnerów lub Klientów Końcowych działania lub zaniechania, w tym za prawdziwość składanych przez Klientów Końcowych oświadczeń lub przekazywanych przez te osoby lub podmioty danych, w tym danych osobowych, jak również za sposób korzystania z Poleceń, Kodów Jednorazowych, oraz przyznawane Prezenty lub sposób ich wykorzystania.
 4. RECOMME zapewnia prawidłowe działanie Aplikacji i zobowiązuje się do jak najszybszego usuwania wszelkich usterek, błędów lub awarii jeśli dojdzie do ich wystąpienia,
 5. Usługi wskazane w ust. 1 lit a – d są dostępne przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 lit a i b oraz § 8 ust. 9 niniejszego Regulaminu.. 
 6. Usługi wskazane w ust. 1 lit e-f są dostępne dla Partnerów za pośrednictwem poczty email pod adresem support@recomme.io.

§ 4 Rejestracja Partnera i Konto Klienta

 1. Rejestracja Partnera w Aplikacji następuje poprzez utworzenie Konta Klienta, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptację niniejszego Regulaminu. 
 2. Tworząc Konto Klienta w Aplikacji, Partner podaje swoje dane, w tym nazwę firmy, adres siedziby, nr NIP, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców (jeśli Partner prowadzi działalność w formie spółki prawa handlowego), adres e-mail, nr telefonu.
 3. Partner obowiązany jest aktualizować dane w razie ich zmiany, tak aby odpowiadały rzeczywistości.
 4. Partner może utworzyć w Koncie Klienta wydzieloną część – Profil, do którego dostęp może powierzyć innym osobom, w tym w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom, korzystającym z Aplikacji. W takim wypadku Partner podaje dane osób, dla których tworzony jest Profil tj. imię lub pseudonim.
 5. Tworząc Profil Partner samodzielnie ustala nazwę użytkownika Profilu oraz hasło umożliwiające dostęp do Profilu. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Profili utworzonych w ramach Konta Klienta i jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania RECOMME o każdym naruszeniu bezpieczeństwa tych danych. Partner zobowiązuje się nałożyć na osoby posiadające dostęp do danych umożliwiających dostęp do Profilu, obowiązku zachowania tych danych w tajemnicy. RECOMME nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z udostępnienia tych danych osobom trzecim.
 6. Wszelkie dane i informacje udostępniane przez Partnera, są udostępniane dobrowolnie. Partner wprowadzając do Aplikacji, Konta lub Profilu dane w tym zdjęcia oświadcza, że posiada prawo (w tym prawa autorskie jeśli jest to wymagane) do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Partnera w Aplikacji powinny być prawdziwe. RECOMME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez treści publikowane przez Partnera w ramach Konta Klienta, Profilu, systemu lub Aplikacji Recomme.
 7. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone w swoim Koncie Klienta, Profilach oraz w utworzonych lub zmodyfikowanych przez Partnera lub na żądanie Partnera elementach Aplikacji Recomme, w tym w szczególności na stronie umożliwiającej Polecenie Partnera, jego produktów lub usług.
 8. Zakazane jest umieszczania przez Partnera w ramach Konta Klienta, Aplikacji Recomme, a także w ramach Programu Poleceń Partnera, treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami a także treści naruszających prawa osób trzecich. W razie naruszenia tego zakazu RECOMME może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Klienta z Aplikacji. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym nie skutkuje zwrotem pobranej opłaty.
 9. RECOMME może zablokować Konto Klienta i/lub rozwiązać Umowę oraz usunąć Konto Klienta z Aplikacji w przypadku naruszenia przez Partnera przepisów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Przed dokonaniem powyższych czynności RECOMME poinformuje Partnera o naruszeniach drogą elektroniczną i wezwie go do ich niezwłocznego usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Partnera w jego Koncie Klienta. Po bezskutecznym upływie tego terminu RECOMME może podjąć określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu działania, bez dalszych ostrzeżeń i zawiadomień. 

§ 5 Opłaty

 1. Wysokość opłaty z korzystanie przez Partnera z Aplikacji została szczegółowo określona w Cenniku.
 2. Dostęp do Aplikacji udzielany jest na zasadach SaaS (Software as a Service), co, oznacza, że Partner dokonuje płatności w modelu subskrypcyjnym, cyklicznie za wybrany przez siebie okres (co miesiąc lub co rok z góry). W przypadku braku uregulowania płatności za dany okres, Umowa zostaje automatycznie rozwiązana, zaś Partner traci możliwość korzystania z Aplikacji, a przysługuje mu jedynie dostęp do Konta Klienta bez możliwości korzystania z jego funkcjonalności.
 3. Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa
 4. Płatności dokonywane kartą płatniczą przez Klienta na rzecz Usługodawcy z tytułu wykonanej Usługi rozliczane są przez unijną instytucję płatniczą Adyen B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions
 5. Klient może u Usługodawców, którzy posiadają aktywną opcję płatności kartą, dokonać zapłaty za wykonaną Usługę kartą płatniczą (w tym zarówno kartą kredytową lub kartą debetową) pod warunkiem, że rachunek karty płatniczej zawiera wystarczające środki a karta nie jest zastrzeżona lub nieważna. System płatności jest dostosowany do obsługi kart płatniczych takich jak: Visa, Mastercard oraz American Express. Natomiast, zakres akceptowanych poszczególnych kart kredytowych lub debetowych znajduje się w lokalu Usługodawcy.
 6. Momentem zapłaty jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym RECOMME.
 7. Po otrzymaniu zapłaty RECOMME wystawi na rzecz Partnera fakturę elektroniczną. Partner wyraża zgodę na wystawianie przez RECOMME faktur elektronicznych oraz na wysyłanie ich na adres email Partnera wskazany na Koncie Klienta.

§ 6 Korzystanie z Aplikacji Recomme

 1. Aby móc prawidłowo korzystać z Aplikacji Recomme, dowolne urządzenie mobilne lub komputerowe, którym posługuje się Partner lub Użytkownik Końcowy, powinno spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne:  
  1. dostęp do Internetu, 
  2. przeglądarka internetowa, która potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; 
  3. dostęp do poczty elektronicznej; 
  4. zalecana rozdzielczość ekranu: 1366×768; 
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 2. Partner otrzymuje pełny dostęp do Aplikacji Recomme po dokonaniu rejestracji, utworzeniu Konta Klienta oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Po uzyskaniu dostępu do Aplikacji oraz Partner otrzymuje możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach wybranego Planu w tym w szczególności do tworzenia kampanii referencyjnych, generowania i zużywania kuponów, integracji za pośrednictwem API (szyny wymiany danych) oraz śledzenia statystyk. Szczegółowy opis funkcjonalności dostępnych dla poszczególnych Planów.
 4. Partner może tworzyć własne kampanie, korzystając z kreatora kampanii dostępnego w Koncie Klienta. Kampanie tworzone przez Partnera muszą być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Partner jest zobowiązany do stosowania w ramach tworzonych przez siebie kampanii wyłącznie materiałów (w tym zdjęć, grafik, tekstów itp.), do których posiada stosowne prawa autorskie lub licencje.
 5. Partner może korzystać z predefiniowanych kampanii, przygotowanych przez RECOMME. Przed zastosowaniem predefiniowanej kampanii Partner powinien upewnić się, czy jej zastosowanie jest możliwe do jego firmy, produktów lub usług, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie szczególnych przepisów mających zastosowanie do branży, w której Partner prowadzi działalność. RECOMME nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki stosowania kampanii predefiniowanych, przez Partnera.
 6. Do każdej kampanii wdrożonej przez Partnera, Partner powinien stworzyć i udostępnić stosowny regulamin kampanii. Wzór regulaminu kampanii dostępny jest w Koncie Klienta w zakładce Kampania →  Edycja → Regulamin

§ 7 Prawa autorskie oraz licencja na korzystanie z Aplikacji Recomme

 1. W celu umożliwienia Partnerom korzystania z Aplikacji, RECOMME udziela na rzecz Partnera niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej czasowo, płatnej Licencji, 
 2. RECOMME może udostępnić licencję również w formie bezpłatnej na zasadach określonych w opisie promocji.
 3. Dokonanie przez Partnera opłaty z korzystanie z Planu, jest jednoznaczne z dokonaniem opłaty za Licencję.
 4. Licencja udzielana jest z chwilą przystąpienia przez Partnera do Umowy tj. rejestracji w Aplikacji, akceptacji niniejszego Regulaminu, oraz dokonania płatności, jeśli jest ona wymagana zgodnie z warunkami Planu.
 5. Licencja zostaje udzielona na czas trwania Umowy.
 6. W przypadku prowadzenie przez Partnera kilku wyodrębnionych organizacyjnie jednostek służących do prowadzenia przez Partnera działalności gospodarczej (np. kilku sklepów internetowych, portali, punktów sprzedażowych itp.), jedna licencja udzielana jest na jedną jednostkę organizacyjną Partnera. W takim przypadku Partner zobowiązany jest do wykupienia stosownego Planu dla każdej jednostki organizacyjnej na zasadach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Licencja uprawnia Partnera jedynie do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem.
 8. Udzielenie na rzecz Partnera Licencji nie wiąże się z przeniesieniem na niego jakichkolwiek praw własności przemysłowej, praw autorskich lub praw pokrewnych do Aplikacji bądź też jakichkolwiek innych praw przysługujących RECOMME. RECOMME pozostaje wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz praw pokrewnych do Aplikacji, w tym w szczególności praw do kodu źródłowego Aplikacji.
 9. Majątkowe prawa autorskie wraz z prawami pokrewnymi, jak również prawa własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej do Aplikacji Recomme, tak co do całości jak i do poszczególnych części, w tym w szczególności prawa do wszelkiego rodzaju grafik, znaków, tekstów, dokumentacji, jak również prawa do kodu źródłowego oraz innych utworów w rozumieniu UPA, należą do RECOMME lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, i objęte są ochroną zgodnie z przepisami UPA oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 10. Partner ani żaden inny podmiot nie ma prawa kopiowania Aplikacji lub jakichkolwiek utworów wchodzących w ich skład, w całości lub w dowolnej części, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa. 
 11. Partner zobowiązuje się do nie podejmowania żadnych czynności zmierzających do ustalenia lub skopiowania kodu źródłowego Aplikacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, Partner nie może w szczególności modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub dokonywać innych operacji na kodzie źródłowym. 

§ 8 Uprawnienia i odpowiedzialność RECOMME

 1. RECOMME jest uprawniona do usunięcia informacji, zdjęć oraz innych materiałów, w jakikolwiek sposób sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności skierowanego do RECOMME. RECOMME powiadomi Partnera o podjęciu decyzji o usunięciu treści opublikowanych przez Partnera, jeśli taka okoliczność będzie miała miejsce. 
 2. RECOMME jest uprawniona do zablokowania Konta Klienta, Partnera, który narusza postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub zasady uczciwej konkurencji.
 3. W przypadku skierowania przez uprawnione organy, inne podmioty lub osoby jakichkolwiek roszczeń do RECOMME lub też żądania udostępnienia danych Partnera, RECOMME jest uprawniona do dokonania analizy stanu faktycznego sprawy, w tym zasadności roszczeń, oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Partnera i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań, o ile jest to zgodne z przepisami obowiązującego prawa. RECOMME nie udostępnia żadnych danych Partnera jeżeli obowiązek udostępnienia danych nie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub uzasadnionych roszczeń uprawnionych organów, podmiotów lub osób.
 4. RECOMME nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Partnerów lub Użytkowników Końcowych w szczególności za:
  1. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji powstałe z przyczyn niezależnych od RECOMME, w szczególności za przerwy spowodowane: katastrofami naturalnymi, działaniami wojennymi, działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami łączy dostawców Internetu lub energii elektrycznej, awariami sprzętu i innymi, niezależnymi od dobrej woli i działań RECOMME.
  2. problemy lub utrudnienia techniczne po stronie Partnera związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
  3. autentyczność, rzetelność, poprawność, prawdziwość, kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Partnerów lub Użytkowników Końcowych oraz przekazywanych pomiędzy Partnerami i/lub Użytkownikami Końcowymi za pośrednictwem Aplikacji,
  4. szkody spowodowane przez Partnerów i/lub Użytkowników Końcowych w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
  5. szkody spowodowane przez Partnerów i/lub Użytkowników Końcowych, poprzez naruszenie praw osób trzecich, a także szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
  6. szkody poniesione przez Partnerów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Konta Klienta z Aplikacji.
 5. RECOMME nie jest odpowiedzialna przed Partnerem za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Aplikacji niezależnie od tego w jaki sposób szkody te powstały, nawet jeśli powinna była wiedzieć lub została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
 6. RECOMME ponosi odpowiedzialność wobec Partnerów wyłącznie za szkody poniesione w związku z korzystaniem z Aplikacji, tylko jeśli powstały one z umyślnej winy RECOMME.
 7. Odpowiedzialność RECOMME w stosunku do Partnera, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do uiszczonej przez Partnera opłaty za korzystanie z Aplikacji, w sumie nie więcej jednak niż wartość opłat uiszczonych za ostatni rok korzystania z Aplikacji. 
 8. RECOMME zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub przerwy w świadczeniu usług w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego należącego do RECOMME. Za przerwę w funkcjonowaniu Aplikacji, trwającą dłużej niż 24 godziny, Partner może żądać obniżenia ceny abonamentu o 5 zł, za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas przerwy wskazany w zdaniu poprzednim.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku uznania przez Partnera, iż RECOMME nie realizuje należycie Umowy bądź innych zobowiązań z tytułu świadczenia usług wynikających z niniejszego Regulaminu, Partner ma prawo wniesienia reklamacji.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres claims@recomme.io lub w formie pisemnej na adres: RECOMME Sp. z o.o., ul. Krakowska 26C, 42-200 Częstochowa.
 3. W treści reklamacji, Partner powinien wskazać dane swojej firmy, swój adres do korespondencji a także opisać problem lub naruszenia powstałe w wyniku działań lub zaniechań RECOMME, tak aby umożliwić RECOMME odniesienie się do okoliczności wskazanych przez Partnera.
 4. Reklamacje niepozwalające na identyfikację Partnera nie będą rozpoznawane.
 5. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień koniecznych do rozpoznania reklamacji, RECOMME zwróci się o takie informacje lub wyjaśnienia do Partnera, w formie w jakiej została złożona reklamacja.
 6. RECOMME odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub od daty otrzymania dodatkowych wyjaśnień lub informacji, jeśli zwrócił się o takie informacje lub wyjaśnienia do Partnera.

§ 10 Dane Osobowe Partnera i RECOMME

 1. W ramach współpracy Partner i RECOMME mogą przekazywać sobie swoje dane osobowe lub dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy.
 2. Administratorem danych osobowych Partnera, jego pracowników lub współpracowników, przekazanych przez Partnera w związku z wykonywaniem Umowy, jest RECOMME Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Krakowskiej 26C, nr KRS: 0000836419; nr NIP: 9492242669, REGON: 385870197, e-mail: contact@recomme.io.
 3. Administratorem danych osobowych pracowników lub współpracowników RECOMME przekazanych Partnerowi przez RECOMME w związku wykonywaniem Umowy jest Partner. Dane kontaktowe Partnera są zgodne z danymi Partnera dostępnymi w jego Koncie Klienta w Aplikacji Recomme. 
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. zawarcie lub przygotowanie do zawarcia umowy (podjęcie działań na żądanie strony), oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. uzasadniony interes Administratora.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Umowy w tym w szczególności w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług przez RECOMME na rzecz Partnera.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, lub do czasu ustania ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy, zaś dane osobowe podane przez Partnera w jego Koncie Klienta w Aplikacji będą przetwarzane co najmniej do czasu usunięcia Konta Klienta przez Partnera.
 7. Stronom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, w tym prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz do przenoszenia danych, jeśli będzie to technicznie wykonalne i nie będzie sprawiało nadmiernych trudności, 
 8. W razie uznania, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, Stronom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w zakresie dotyczących go danych osobowych.
 9. Dane osobowe Stron nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach związanych z przesyłaniem przez te podmioty swoich informacji marketingowych lub sprzedażowych.
 10. Dane osobowe Stron mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Stron gdy jest to zgodne z przepisami obowiązującego prawa i niezbędne do wykonania wiążących Strony umów. 
 11. Dane osobowe Stron mogą zostać przekazane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże jedynie gdy jest to niezbędne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa, a jednocześnie może być to uczynione jedynie na rzecz certyfikowanych podmiotów, na podstawie zgodnych z prawem i wiążących umów międzynarodowych, gwarantujących bezpieczeństwo danych oraz stosowanie się przez te podmioty do zasad wynikających z RODO (m.in na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield)).

§ 11 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. W celu umożliwienia RECOMME świadczenia usług w ramach Umowy, Partner powierza RECOMME do przetwarzania dane osobowe Użytkowników Końcowych, gromadzone za pośrednictwem Aplikacji Recomme, zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z opisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zostaje zawarta pomiędzy RECOMME a Partnerem, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz rejestracją Konta Klienta w Aplikacji Recomme przez Partnera, na poniższych warunkach:

I.

Ilekroć w umowie jest mowa o:

 1. „ustawie” – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 2. „RODO” – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);  
 3. “umowie powierzenia” – oznacza to niniejszą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Stronami;
 4. „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu RODO, przetwarzane przez RECOMME w związku z realizacją Umowy
 5. „administratorze danych osobowych” – oznacza to Partnera;
 6. „podmiocie przetwarzającym” – oznacza to RECOMME;
 7. „innym podmiocie przetwarzającym” – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, z którego usług korzysta RECOMME w celu wykonania w imieniu administratora danych osobowych konkretnych czynności przetwarzania.

II.

 1. Strony oświadczają, że z chwilą akceptacji Regulaminu i zarejestrowania przez Partnera Konta Klienta w Aplikacji Recomme zawarta została Umowa o świadczenie usług (umowa główna), w ramach której, Partner przetwarza dane osobowe Użytkowników Końcowych i przekazuje te dane do przetwarzania RECOMME.
 2. RECOMME oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą oraz zasobami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową powierzenia,  oraz, że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom RODO. 

III.

 1. Przedmiotem umowy powierzenia jest powierzenie RECOMME przez Partnera przetwarzania danych osobowych Użytkowników Końcowych w związku z wykonywaniem Umowy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie powierzenia.
 2. Partner powierza przetwarzania następujących kategorii danych osobowych Użytkowników Końcowych:
  1. imię i/lub nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. adres IP.
 3. Czynności wykonywane w ramach przetwarzania przez RECOMME danych osobowych mogą obejmować wszystkie lub niektóre z kategorii opisanych w ust. 2 powyżej, w zależności od rodzaju danych przekazanych przez Partnera.
 4. Cel i zakres powierzenia RECOMME przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności, wynikających z Umowy.
 5. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych osobowych, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Za udokumentowane polecenie uznaje się Umowę oraz każde polecenie zlecone przez Administratora do wykonywania przez Procesora na podstawie Umowy w formie pisemnej lub elektronicznej
 6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych.
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej.
 8. Partner powierza RECOMME przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy powierzenia jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia z Umowy o świadczenie usług, zgodnie z Pakietem wybranym przez Partnera.
 10. Partner oświadcza, że powierzone RECOMME do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

IV.

 1. RECOMME realizując zadania wynikające z umowy:
  1. przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby Partnera związane  z prowadzonym przez niego Programem Poleceń,
  2. zapewni, że każda osoba, która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem umowy, zostanie przed ich przetwarzaniem zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia w RECOMME. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  3. zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;
  4. udzieli pomocy Partnerowi w zakresie zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO, w miarę posiadanych środków technicznych i organizacyjnych;
  5. bezzwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 36 godzin od jego stwierdzenia – zgłosi Partnerowi naruszenie obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych,, którego był uczestnikiem, z uwzględnieniem art. 33 RODO;
  6. po zakończeniu przetwarzania danych osobowych (w tym po rozwiązaniu umowy przetwarzania) niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – zależnie od decyzji Partnera, chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest uzasadnione obowiązkiem prawnym ciążącym na RECOMME i wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
 2. Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przetwarzania danych osobowych na zasadach wynikających z RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisów a także niniejszej umowy powierzenia.
 3. RECOMME ponosi odpowiedzialność za szkodę do wysokości rzeczywistej wartości szkody poniesionej przez Partnera, w przypadku świadomego i celowego naruszenia zasad ochrony danych osobowych lub działając poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. W innych przypadkach RECOMME ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, do wysokości 12-krotności miesięcznej opłaty uiszczanej przez Partnera w ramach Umowy.
 4. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy powierzenia, Strony zobowiązują się współpracować – w tym za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych, jeżeli zostali wyznaczeni przez którąkolwiek ze Stron – informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.

V.

 1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy RECOMME posiadający stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 2. Partner upoważnia RECOMME do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy.

VI.

 1. Partner wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez RECOMME z usług innego podmiotu przetwarzającego, w szczególności w celu świadczenia usług hostingowych. 

VII.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Partnera naruszenia obowiązków wynikających z umowy powierzenia, Partner poinformuje niezwłocznie RECOMME na piśmie o wystąpieniu naruszenia oraz o jego charakterze, wzywając jednocześnie do należytego wykonania umowy powierzenia. 
 2. RECOMME zobowiązuje się do usunięcia naruszeń nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Partnera, lub do złożenia w tym terminie pisemnej odpowiedzi uzasadniającej dokonania czynności uznanych przez Partnera za naruszenia.

VIII.

 1. Niniejsza umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Partnera Konta Klienta w Aplikacji Recomme oraz zaakceptowania Regulaminu i obowiązuje do dnia rozwiązania Umowy.
 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy powierzenia przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług zawartej zgodnie z Regulaminem, automatycznie dochodzi do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, z uwagi na fakt iż dla jej prawidłowego wykonania niezbędne jest powierzenia przez Partnera przetwarzania danych osobowych na rzecz RECOMME .
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych .
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy powierzenia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby RECOMME.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 1 maja 2020 r.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Stron wiążące. W przypadku jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z obowiązującymi przepisami, w jego miejsce stosuje się odnośne przepisy prawa.
 3. Do postanowień niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a jurysdykcją właściwa jest jurysdykcja sądów oraz organów polskich.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. RECOMME zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Do wynikających z Regulaminu zobowiązań, powstałych przed zmianą Regulaminu, mają zastosowanie dotychczasowe zapisy, chyba, że Strony wspólnie uznają, że należy stosować zapisy nowe.
 6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu mogą być dokonane jedynie w formie elektronicznej poprzez ogłoszenie na stronie www.recomme.io, i wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni po ogłoszeniu.
 7. W przypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu bądź jego części okażą się być nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie to miało wpływu na ważność Regulaminu w pozostałym zakresie. RECOMME zobowiązuje się w takim przypadku do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków celem takiego ułożenia wzajemnych praw, obowiązków i wspólnych interesów Stron, aby cele określone w Regulaminie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
 8. Wszelkie spory między RECOMME, a Partnerem będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby RECOMME.